Investigation of mechanized cutting of branchs after trimmimg
Download PDF
Author: Zapryanova Yordanka; Zapryanov, Zapryan; Rabosheva, Mariya
The paper presents an investigation law of distribution of dimensions of chips after cutting brands Ьу pick up mulcher.