Приложение на постоптимален анализ и икономико-математическо моделиране при обучението на студенти от Аграрния университет - Пловдив и агробизнеса
Download PDF
Author: Тихомирова, Анна
Чрез учебния процес се постига както овладяване на определен теоретичен материал, така и създаване на умения за прилагането му в конкретна практическа област. Това се постига чрез установени методики и при съответен творчески и индивидуален подход на преподавателя. Като се отчете необходимостта от прилагане на възприетите знания в бъдещ продължителен период и в изключително динамична обюествено-икономическа среда, за студентите се оказва особено важно те да бъдат насочени към съответно творческо решаване на наепрекъснато възникващите проблеми. Прилагането на съвременни научно-технически средства и методи при тяхното обучение е предпоставка за тяхната ефективна бъдеща реализация. Обучението по икономико-математическо моделиране има възможност да съчетае тези изисквания чрез решаването на практически задачи, в частност, за съставяне на оптимална производствена програма в агробизнеса.