Морфологична характеристика на растения от Ph. Vulgaris L. с произход с. Смилян
Download PDF
Author: Стоилова, Цветелина
Събирането и проучването на местни форми обикновен фасул (Ph. vulgaris L.) датира от началото на миналия век (Койнов, 1973). В България съществува голямо разнообразие от местни форми обикновен фасул. Старите местни сортове и популации се характеризират с голям полиморфизъм, възникнал в резултат на спонтанния формообразователен процес и дългогодишната народна селекция (Ганева, 1978), както и благорпиятните климатични условия. Формирани с продължение на много години, приспособени към различните условия на страната, местните фасули представляват ценен генетичен фонд, който представлява източник на ценни качества, както за селекционни цели, така и за борба с неблагорпиятните абиотични фактори (Патенова, 1983). В различните райони на страната се срещат разнообразни по хабитус на растенията, цвят и едрина на семената местни форми. Проучванията върху местнитя генофонд са правени от редица учени още от началото на миналия век (Градинаров, 1939) и продължават и до днес (Христофоров и кол. 1946; Кръстева, 2000; Стоилова, 2006; и др.) Местните фасули от Смилян са известни с високите си вкусови качества, поради което фасула от този регион продължава да се отглежда от местното население и да бъде предпочитан от нас, консуматорите. Цел на проучването беше, да се направи възможно най-пълна характеристика на местни форми обикновен фасул от района на с. Смилян, които продължават да се отглеждат и днес от местното население и представляват интерс, както за селекцията, така и за директна консумация.